White Goods (any metal w/o Freon)

White-Goods


$6 per ton/$8 minimum


Untagged (freon laden) appliances$25/ea.

Tagged (freon removed) appliances$10/ea